Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan Clubprofiel! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan Clubprofiel zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Algemene Deelnemersvoorwaarden Sportclubs AH Sportactie 2018

Laatste bijgewerkte versie: 25 juni 2018

1. Algemeen

 1. Deze Deelnemersvoorwaarden Sportclubs zijn van toepassing op de actie “AH Sportactie” (hierna te noemen ‘Actie’), welke Actie wordt georganiseerd door de vereniging NOC*NSF gevestigd aan de Papendallaan 60 te Arnhem (hierna te noemen ‘NOC*NSF’) in samenwerking met Albert Heijn B.V. (hierna te noemen ‘Albert Heijn’). De Actie omvat een in-store Albert Heijn actie, waarbij Deelnemers bij hun boodschappen een sportvoucher ontvangen. Met 1 sportvoucher kunnen 2 sportactiviteiten worden geboekt. Onder Deelnemers worden verstaan: natuurlijke personen die deelnemen aan de Actie en zich aanmelden voor een sportactiviteit.
 2. Actieperiode: de periode 17 t/m 25 november 2018. De in-store spaaractie vindt plaats in de periode 17 september 2018 t/m 30 september 2018. Sporten bij de (deelnemende) sportclubs kan in de periode 17 september t/m 25 november 2018.
 3. Door deelname aan de Actie gaat de sportclub akkoord met de Deelnemersvoorwaarden Sportclubs AH Sportactie (hierna te noemen ‘Deelnemersvoorwaarden’).
 4. NOC*NSF behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten en/of de Deelnemersvoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziende versie van de Deelnemersvoorwaarden dan wel een vroegtijdige beëindiging van de Actie, zal op www.clubprofiel.nl worden geplaatst. Wij adviseren daarom deze Deelnemersvoorwaarden regelmatig te bekijken.
 5. Indien één of meer bepalingen van de Deelnemersvoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is NOC*NSF gerechtigd één of meer vervangende voorwaarden vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

2. Voorwaarden deelname

 1. Deelname aan de Actie is mogelijk voor (in het handelsregister) geregistreerde sportclubs en kan middels inschrijving op www.clubprofiel.nl
 2. NOC*NSF behoudt zich het recht voor om sportclubs na inschrijving om haar moverende redenen van deelname aan de Actie uit te sluiten.

3. Rechten en verplichtingen met betrekking tot deelname

 1. De sportclub heeft kennis genomen van de inhoud van de Actie en bijbehorende voorwaarden, waaronder deze Deelnemersvoorwaarden Sportclubs, en zal zich hieraan houden.
 2. De sportclub biedt de mogelijkheid aan Deelnemers om in de periode 17 september t/m 25 november 2018 kosteloos te komen sporten.
 3. De sportclub heeft het recht de sportactiviteit naar eigen inzicht in te vullen. Zo kan de aangeboden sportactiviteit (hierna te noemen: Activiteit) bijvoorbeeld bestaan uit een clinic, training of het vrij toegang krijgen tot een fitnessclub.
 4. Uitsluitend Deelnemers met een bevestigingsmail waarin de reservering wordt bevestigd hebben toegang tot een Activiteit.
 5. De sportclub mag wegens gegronde redenen (bijvoorbeeld ongewenst gedrag of op grond van eerdere (negatieve) ervaringen met een Deelnemer) een Deelnemer de toegang tot een aangeboden Activiteit en/of de sportclub ontzeggen.
 6. Indien de sportclub de aangeboden Activiteit éénmalig niet kan aanbieden wegens overmacht (waaronder ziekte trainer/begeleider of weersomstandigheden) dan brengt de sportclub de Deelnemers hiervan onverwijld op de hoogte.
 7. Indien de sportclub de aangeboden Activiteit, om welke reden dan ook, met inbegrip van overmacht, niet langer kan aanbieden, dan dient de sportclub NOC*NSF hiervan onverwijld op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar: clubsupport@nocnsf.nl.
 8. De sportclub draagt zelf zorg voor alle benodigde verzekeringen voor het aanbieden van de Activiteit.

4. Veiligheid

 1. De sportclub draagt zorg voor een passende, op de leeftijd en ervaring van de Deelnemer afgestemde Activiteit.
 2. De sportclub kan naar eigen inzicht, indien dit volgens de sportclub gelet op de veiligheid van de Deelnemer gerechtvaardigd is, voor deelname aan een Activiteit aanvullende voorwaarden stellen.
 3. De sportclub draagt ervoor zorg dat minderjarige Deelnemers uitsluitend toegang krijgen tot de aangeboden Activiteit onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meerderjarige, bevoegde trainer/coach/begeleider van de sportclub.
 4. De sportclub draagt ervoor zorg dat de accommodaties en/of gebruikte materialen en/of in te zetten personeel en/of vrijwilligers voldoen aan de geldende eisen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Zie ook de tips onder deze Deelnemersvoorwaarden.
 5. De sportclub zorgt ervoor dat eventuele geldende gedrags- en of huisregels genoegzaam bekend zijn bij de Deelnemers.
 6. Indien tijdens de Actie blijkt dat de sportclub niet aan de verplichtingen zoals omschreven in dit artikel voldoet, is NOC*NSF gerechtigd de sportclub onmiddellijk van verdere deelname aan de Actie uit te sluiten.

 5. Communicatie en publiciteit

 1. Door deelname aan de Actie geeft de sportclub toestemming aan NOC*NSF en/of Albert Heijn voor het gebruik van de naam en/of het logo van de sportclub in promotionele uitingen rondom de Actie gedurende de looptijd van de Actie.
 2. Het is niet toegestaan om in publicaties, advertenties of op de website de namen en logo’s van NOC*NSF. Sportclubs mogen wel de promotie-uitingen die Albert Heijn heeft gemaakt voor de Actie gebruiken op hun website gedurende de Actieperiode.

6. Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de Actie geschiedt voor eigen risico van de sportclub. De sportclub is zelf verantwoordelijk voor een veilige sportomgeving voor deelnemers aan de Actie. Onder deze Deelnamevoorwaarden worden tips gegeven voor een veilige sportomgeving.
 2. NOC*NSF is niet aansprakelijk voor enige schade van een Deelnemer of derden opgelopen tijdens of verband houdende met de aangeboden Activiteit door de sportclub.
 3. De sportclub vrijwaart NOC*NSF voor alle aanspraken van derden verband houdende met de door de sportclub aangeboden Activiteit tijdens de Actie.

7. Slotbepalingen

 1. Vragen en klachten met betrekking tot deze Actie kunnen per e-mail worden verzonden naar clubsupport@nocnsf.nl.
 2. Op deze Actie en alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, waaronder deze Deelnemersvoorwaarden, is Nederlandse recht van toepassing.
 3. De gegevens die NOC*NSF in het kader van deze Actie verzamelt en verwerkt, worden eigendom van NOC*NSF. NOC*NSF zal deze gegevens verwerken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. Alle auteursrechten op de inhoud van www.ahsportactie.nl waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan NOC*NSF.
 5. In de gevallen waarin deze Deelnemersvoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door NOC*NSF.

 

Tips voor succesvolle AH Sportactie bij de sportclub:

Ø  Stel een coördinator en/of contactpersoon aan die binnen de vereniging de AH-Sportactie coördineert en zich verantwoordelijk voelt voor het welslagen van de activiteiten. Deze persoon vormt een team om zich heen en weet samen met zijn/haar team de vereniging te enthousiasmeren. Voor vragen kunnen leden en vrijwilligers bij hem/haar terecht.

Ø  Veilig sportklimaat: Organisaties die sport aanbieden, hebben ook de zorg voor het creëren van een veilig sportklimaat. Sportclubs die preventief beleid voeren, vergroten de kans dat veilig vrijwilligerswerk wordt gewaarborgd. U kunt voor uw trainers gratis een VOG aanvragen. Zo geeft u een signaal af aan de (potentiële) nieuwe leden dat u werk maakt van veilig vrijwilligerswerk. Zie voor meer informatie https://www.gratisvog.nl/

Ø  Opgeleid sportkader: De Academie voor Sportkader organiseert bijscholingen voor trainers op verschillende doelgroepen en thema’s. Gaat uw sportclub met nieuw sportaanbod en een nieuwe doelgroep aan de slag, of wilt u het sportkader van uw sportclub blijven uitdagen, dan is het aanbieden van passende bijscholing via de Academie voor Sportkader een aanrader. Zie voor een overzicht van het aanbod: http://www.academievoorsportkader.nl/activiteitenkalender

Ø  Toolkits: Tips over het organiseren van een activiteit dat goed aansluit op de door u gekozen doelgroep, de do’s-And-don’ts bij inzet van social media en tools om sporters op een gastvrije manier kennis laten maken met jouw sportclub, vind je in de beschikbare toolkits. Zie voor het downloaden van de toolkit www.clubprofiel.nl/handige-downloads  

Ø  Ambassadeurs: De sporters die voor het eerst op uw sportclub komen, hebben binnen enkele seconden een belangrijke eerste indruk gevormd. Een gastvrij ontvangst is zeer waardevol. Informeer huidige leden over de actie, stel ambassadeurs op die interesse tonen in de nieuwe sporters en betrek sleutelfiguren binnen de sportclub, zoals het barpersoneel, trainers en vrijwilligers zodat zij ambassadeur zijn van de sportclub.

Aldus opgemaakt te Arnhem, 25 juni  2018.

 

NOC*NSF Sport Support

Hulp nodig? Wij helpen je graag!